HỢP TÁC

Bên cạnh việc duy trì  mối quan hệ gắn bó với các đơn vị khác trong trường ĐHBKHN , chúng tôi còn mở rộng hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp, các trung tâm nghiên cứu lớn trong và ngoài nước.

Thông tin bổ sung