ThS. Phạm Thanh Liêm
Giám đốc trung tâm
Email : liempt
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 2205

Xem tiếp...

ThS. Phạm Đức Khánh
Giảng viên chính
Email : khanhpd
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 2205

Xem tiếp...

ThS. Phạm Thái Hà
Phó Giám đốc trung tâm
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 2205

Xem tiếp...

ThS. Phạm Tuấn Anh
Cán bộ Trung tâm máy tinh
Email : anhnt
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 2205

Xem tiếp...

ThS. Lê Huy Cường
Cán bộ Trung tâm máy tinh
Email : cuonglh
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 2205

Xem tiếp...

ThS. Trần Thị Dung
Cán bộ Trung tâm máy tinh
Email : dungtt
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 2205

Xem tiếp...

ThS. Nhữ Thị Nga
Cán bộ Trung tâm máy tinh
Email : ngant
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 2205

Xem tiếp...

ThS. Lê Quốc Trung
Cán bộ trung tâm máy tinh
Email : trunglq
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 2205

Xem tiếp...

ThS. Trần Tuấn Vinh
Cán bộ Trung tâm máy tinh
Email : vinhtt
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 2205

Xem tiếp...

ThS. Nguyễn An Hưng
Cán bộ Trung tâm máy tinh
Email : hungna
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 2205

Xem tiếp...

Thông tin bổ sung