DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Đề tài nghiên cứu:

 -   "Các giải pháp quản trị mạng INTRANET "  - 2000.

-    “Nghiên cứu kỹ thuật OLAP và áp dụng để xây dựng thử nghiệm hệ trợ giúp đăng ký môn học tín chỉ” - 2010

- Thực hiện các đề tài cấp trường "ứng dụng tin học trong quản lý" (T28-90-CB) hoàn thành 12-1990,

- Đề tài cấp Bộ "Bảo mật thông tin trên máy vi tính PC" (B92-01-28) hoàn thành 1995,

- Đề tài cấp nhà nước "Hệ thống đảm bảo an toàn thông tin trên mạng máy tính" (NN 2.2.5) hoàn thành 12-1998,

- Đề tài cấp trường "Xây dựng mạng INTRANET phục vụ đào tạo" (T99-12) hoàn thành tháng 12-1999. Các kết quả nghiên cứu đã công bố và đưa vào sử dụng. "Các giải pháp quản trị mạng INTRANET " (T2000-94) ) hoàn thành tháng 12-2000.

Thông tin bổ sung