CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Các hướng nghiên cứu chủ yếu

- Nghiên cứu, tiếp nhận và chuyển giao các kiến thức và công nghệ  liên quan đến dùng CNTT để hỗ trợ cho giảng dạy,học tập và quản lý giảng dạy như đào tạo từ xa, các giáo trình điện tử ( Elearning ), quản lý học tập trong phòng thực hành máy tính qua mạng.

- Đặc biệt chú trọng đến công nghệ và công cụ hỗ trợ việc thực hành và kiểm tra các môn học có thực hành của CNTT  như Tin Đại Cương.

- Sản xuất, tiếp nhận nghiên cứu và chuyển giao các phần mềm tiên tiến như mạng, cơ sở dữ liệu, công cụ lập trình.

Thông tin bổ sung