DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Cán bộ của bộ môn tham gia và chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học. Dưới đây là tên vài đề tài đã nghiệm thu gần đây

+  Kỹ thuật lập trình song song hướng sự kiện và hệ quản trị cơ sở dữ liệu mở. Đề tài nghiên cứu cơ bản 1996-2000.

+  Bài toán lập thời khóa biểu. 1999-2000

+  Kĩ thuậttương tác sử dụng mô hình hóa. Đề tài nhánh của đề tài KC.01.09

+  Các thuật toán gần đúng giải bài toán NP-khó. KHCB.

+  Mobile Banking và bảo mật trong giao dịch ngân hàng qua GPRS (cấp trường)

+  Ứng dụng giải thuật gần đúng giải bài toán thiết kế mạng tối ưu (cấp Bộ)

+  Thuật toán Metaheuristic giải bài toán phủ đỉnh tối thiểu (cấp trường)

+  Áp dụng thuật toán lai giải bài toán cây khung truyền thông tối ưu (cấp trường)

 

        +  Xây dựng công cụ trực tuyến trợ giúp tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học (cấp trường)

Các bài báo khoa học trong vòng 5 năm gần đây:

+  Nguyễn Đức Nghĩa, Huỳnh Thị Thanh Bình. New recombination operator in genetic algorithm for solving the bounded diameter minimum spanning tree problem.  RIVF 07. Hà nội, 2007. 108-113.

+  Nguyen Viet Huy, Nguyen Duc Nghia. Parallel Genetic Algorithm For Solving Graphical Steiner Problem. RIVF 08. Ho Chi Minh, 2008.

+  Huynh Thi Thanh Binh, Nguyen Duc Nghia, Heuristic Algorithms for Solving Bounded Diameter Minimum Spanning Tree Problem And Its Application to Genetic Algorithm Development, Advances in Greedy Algorithms Book, I-Tech Education and Publishing, Austria, 2008, pp. 370-386.

+  Huynh Thi Thanh Binh, Nguyen Duc Nghia, New multi-parent Recombination in Genetic Algorithm for Solving Bounded Diameter Minimum Spanning Tree Problem, in Proceedings of 1st Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2009), pp. 283-288.

+  Huỳnh Thị Thanh Bình, Nguyen Xuan Hoai, Robert I. McKay, Nguyễn Đức Nghĩa,. New Heuristic and Hybrid Genetic Algorithm for Solving the Bounded Diameter Minimum Spanning Tree Problem. Procceeding of Genetic and Evolutionary Computation Conference, July 8-12, 2009 (GECCO 2009). pp. 373-380. ISBN:978-1-60558-325-9

+  Ban Hà Bằng, Nguyễn Đức Nghĩa. Giải thuật di truyền giải bài toán cực tiểu hóa độ trễ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 71, 2009. ISSN 0869-3980.

+  Huỳnh Thị Thanh Bình, Nguyễn Đức Nghĩa Các kĩ thuật lai ghép trong giải thuật di truyền giải bài toán cây khung với đường kính bị chặn.. Tạp chí Tin học và Điều khiển. T25, N3, 2009.

+  Luu Van Hai and X. Tang, “On the Construction of Rings Overlay for Robust Data Collection in Wireless Sensor Networks,” Proceedings of IEEE Wireless Communication and Networking Conference, 2010.

+  Luu Van Hai and X. Tang, “An Enhanced Relay Scheme for Robust Data Collection through Rings Overlay in Wireless Sensor Networks,” Proceedings of IEEE Wireless Communication and Networking Conference, 2010.

+ Quang Dung Pham, Phan Thuan DO, Yves DEVILLE and Tuong Vinh HO. Constraint-based local search for solving non-simple paths problems on graphs: Application to the Routing for Network Covering Problem. Symposium on Information and Communication Technology, Hanoi, Vietnam, August 27-28, 2010.

+  Ha Bang Ban and Duc Nghia Nguyen. Improved Genetic Algorithm for Minimum Latency Problem. Symposium on Information and Communication Technology, Hanoi, Vietnam, August 27-28, 2010.

Thông tin bổ sung