VĂN PHÒNG DỰ ÁN

Danh sách cán bộ Văn phòng Dự án Hỗ trợ và

Phát triển Đào tạo Đại học và Sau đại học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông (HEDSPI)

 

•Văn phòng Dự án có nhiệm vụ giúp Ban Điều hành Dự án triển khai thực hiện Dự án theo đúng mục tiêu và tiến độ đề ra.

•Nhân sự: Văn phòng Dự án gồm 10 người: 04 Thạc sỹ, 06 Cử nhân và kỹ sư

• Địa chỉ: Phòng 806, tầng 8, Thư viện Tạ Quang Bửu

ThS. Trương Thị Vân Thu

Trưởng VP Dự án

Email: thuttv This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại CQ : (+84) 3 868 4946

02._hangdt.jpgCN. Đỗ Thanh Hằng

Cán bộ Văn phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại CQ : (+84) 2 215 3274

CN. Nguyễn Thanh Hương

Cán bộ Văn phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại CQ : (+84) 2 215 3126

04._minhvh.jpgThS. Vũ Hồng Minh

Cán bộ Văn phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại CQ : (+84) 2 215 3274

ThS. Lê Thu Giang

Cán bộ Văn phòng

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại CQ : (+84) 2 215 3275

ThS. Đỗ Quang Tú

Cán bộ Văn phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại CQ : (+84) 2 215 3267

07._datpd.jpgKS. Phạm Duy Đạt

Cán bộ Văn phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại CQ : (+84) 2 215 3275

08._haint.jpgKS. Nguyễn Tuấn Hải

Cán bộ Văn phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại CQ : (+84) 2 215 3265

Lê Bích Diệp

Giảng viên tiếng Nhật

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại CQ : (+84) 2 215 3270

10._huongdt.jpgCN. Đinh Thị Thu Hương

Cán bộ Văn phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại CQ : (+84) 2 215 3270

 

 

Thông tin bổ sung