BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Project Management Unit - PMU)

Dự án: Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về

Công nghệ thông tin và Truyền thông

(Higher Education Development Support Project on ICT - Dự án HEDSPI)

Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Đào tạo Đại học và Sau Đại học về Công nghệ thông tin và Truyền thông”, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

-          Tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về sử dụng nguồn vốn ODA, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đạt hiệu quả theo yêu cầu của Dự án;

-          Tuân thủ chế độ báo cáo, chế độ kế toán, thanh quyết toán nguồn kinh phí của Dự án, quản lý và bảo toàn nguồn vốn được cho vay lại dành cho hoạt động đào tạo lưu học sinh ở nước ngoài theo quy định;

-          Ban Quản lý Dự án được mở tài khoản riêng tại Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước và có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của Pháp luật.

Thành phần Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Đào tạo Đại học và Sau Đại học về Công nghệ thông tin và Truyền thông” gồm có:

IGiám đốc Dự án:Ông Nguyễn Cảnh Lương, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

II. Bộ phận thực hiện Dự án:

 1. Ông Huỳnh Quyết Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Trưởng Bộ phận thực hiện Dự án.
 2. Ông Trần Đình Khang, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Phó Trưởng Bộ phận thực hiện Dự án.
 3. Ông Nguyễn Kim Khánh, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Phó Trưởng Bộ phận thực hiện Dự án.
 4. Ông Phạm Huy Hoàng, Giảng viên Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Phó Trưởng Bộ phận thực hiện Dự án.
 5. Ông Tạ Tuấn Anh, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Ủy viên.
 6. Ông Trần Đức Khánh, Giảng viên Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Ủy viên.
 7. Bà Huỳnh Thanh Bình, Giảng viên Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Ủy viên.
 8. Ông Hà Quốc Trung, Giảng viên Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Ủy viên.
 9. Bà Phạm Minh Hạnh, Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Kế toán Dự án.

III.  Bộ phận tư vấn và giám sát thực hiện cấp Bộ

 1. Ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.
 2. Ông Phạm Hùng Anh, Phó Cục trưởng Cục cở sở vật chất và Thiết bị trường học và Đồ chơi trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.
 3. Ông Bùi Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.
 4. Ông Nguyễn Văn Hựu, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.
 5. Bà Trần Thị Phương, Chuyên viên chính cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.
 6. Bà Trần Hương Ly, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.
 7. Ông Hoàng Bách Việt, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Bộ phận Hỗ trợ thực hiện, tư vấn và đánh giá cấp Trường

 1. Ông Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Ủy viên.
 2. Ông Tạ Ngọc Đôn, Trưởng phòng Thiết bị, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Ủy viên.
 3. Ông Lã Ngọc Diễm, Phó Trưởng Ban Quản lý và Xây dựng Dự án, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Ủy viên.

V. Văn phòng Ban Quản lý Dự án:

Giám đốc Ban Quản lý Dự án quyết định và phân công nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại Văn phòng Ban Quản lý Dự án theo quyết định hiện hành của Nhà nước.

Ban Quản lý dự án gồm 20 người.

Mô hình tổ chức của ban quản lý dự án Hedspi:

Thông tin bổ sung