Các môn học

Các môn học chuyên ngành do bộ môn đảm nhiệm gồm:

- Nhập môn Công nghệ Phần mềm

- Xây dựng phần mềm

- Tương tác Người – Máy

- Phân tích & Thiết kế Thuật toán

- Đồ hoạ máy tính

- Phân tích & Thiết kế Phần mềm

- Đảm bảo chất lượng phần mềm

- Phân tích yêu cầu phần mềm

- Kinh tế Công Nghệ Phần Mềm

- Tiếng anh chuyên ngành

- Quản lý dự án phần mềm

- Phát triển phần mềm chuyên nghiệp


Giảng viên của bộ môn cũng tham gia giảng dạy nhiều môn học ở bậc đào tạo sau đại học cho ngành Công nghệ thông tin. Các môn học gồm :

- Phân tích và Thiết kế Thuật toán

- Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình

- Hệ phân tán

- An toàn và Bảo mật Thông tin

- Kiến trúc Phần mềm tiến tiến

- Các phương pháp phân tích thiết kế phần mềm tiên tiến

- Web ngữ nghĩa

 

Thông tin bổ sung