Danh sách các đề tài nghiên cứu

 

TT Mã đề tài Cấp Tên đề tài Chủ trì Năm

12

102.03-2013.39

Nafosted
Các phương pháp kiểm chứng và cục bộ hoá lỗi cho hệ thống phần mềm hướng thành phần
TS. Nguyễn Thanh Hùng

2014-2015
11

B2013.01.45

Bộ

Xây dựng công cụ mô phỏng các thuật toán định tuyến mạng không dây ứng dụng nghiên cứu khắc phục hố mạng trong môi trường địa hình phức tạp

TS. Nguyễn Khanh Văn 2013-2014

10
04-NCCD-2011
 

Bộ
     
 Nghiên cứu xây dựng và triển khai thử nghiệm cổng thông tin về sử dụng CNTT&TT hỗ trợ truy cập thuận tiện

 
TS. Vũ Thị Hương Giang
 

2011-2012

9
B2011-01-09
 

Bộ
      
 Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán điện tâm đồ dựa trên công nghệ nhúng

 
TS. Cao Tuấn Dũng 2011-2012

8

B2010–01-316

Bộ
     
Phân tích tự động lỗ hổng bảo mật Web và hỗ trợ ngăn chặn tấn công 
      .  

TS. Nguyễn Khanh Văn

2011
7 B2010–01–359  Bộ Các tiêu chuẩn thiết kế website dễ tiếp cận và phương pháp sử dụng thông tin “nói” hỗ trợ người khiếm thị Việt Nam tiếp cận, định hướng và khai thác thông tin trên website; ứng dụng vào triển khai website dành cho người khiếm thị. ThS. Nguyễn Thị Thu Trang 2010
6 B2010-01-411-TĐ Bộ Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây/Mapreduce (Cloud Computing/ Mapreduce) và ứng dụng trong khai phá thông tin sinh viên tốt nghiệp và cựu sinh viên cho các trường đại học. PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng 2010
5 B2010–01-316 Bộ Phân tích tự động lỗ hổng bảo mật Web và hỗ trợ ngăn chặn tấn công.  TS. Nguyễn Khanh Văn 2010
4 04-NCCD–2010 Bộ Xây dựng thử nghiệm mô hình trang thông tin điện tử có tích hợp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật khởi nghiệp. TS. Vũ Thị Hương Giang 2010
3 03-09-NCCD6 Bộ Xây dựng thử nghiệm trang thông tin điện tử có tích hợp dịch vụ hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận và sử dụng thông tin. TS. Vũ Thị Hương Giang 2009
2 KHCB 2.034.06 Nhà nước Các cơ cấu và kỹ thuật tiên tiến xây dựng và đảm bảo chất lượng phần mềm PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng 2006-2008
1 KC.01.05/06-10 Nhà nước Nghiên cứu và phát triển các hệ thống thong tin phục vụ giáo dục và y tế. 

Th.S Lê Tấn Hùng

TS Cao Tuấn Dũng

2007-2009

 

Thông tin bổ sung