Danh sách bài báo khoa học

 

[2012]

[1].  Tuan-Dung Cao, Quang-Minh Nguyen, (2012) "Semantic approach to travel information search and itinerary recommendation", International Journal of Web Information Systems, Vol. 8 Iss: 3, pp.256 – 277, ISSN: 1744-0084 

[2].  Viet Hoang, Dung Cao and Thuan Pham, “A general solution supporting real-time and remote electrocardiogram diagnostic based on embedded and mobile technology”, Proceeding of Symposium on Information and Communication Technology, SOICT 2012, ISBN 978-1-4503-1232-5, Ha Long, Viet Nam, August, 2012.   

[3].  Tuan-Dung Cao, Quang-Minh Nguyen, Hoang-Cong Nguyen and Tatsuya Hagino, “Towards efficient sport data integration through semantic annotation”, Proceeding of The Fourth International Conference on Knowledge and Systems Engineering KSE 2012, Da Nang Viet Nam, August, 2012. 

[4].  Y. Falcone, M. Jaber, Th-H. Nguyen, M. Bozga, S. Bensalem. Runtime Verification of Component-Based Systems in the BIP Framework with Formally-Proved Sound and Complete Instrumentation. In SOSYM: SOftware and SYstem Modeling.

 

[2011]

[1].    A. Basu, S. Bensalem, M. Bozga, J. Combaz, M. Jaber, T.H. Nguyen, and J. Sifakis. Rigorous Component-based System Design Using the BIP Framework. IEEE Software Magazine, Special Issue on Software Components beyond Programming

[2].    S. Bensalem, A. Griesmayer, A. Legay, T-H Nguyen, and D. Peled. Efficient Deadlock Detection for Concurrent Systems. MEMOCODE'11, ACM/IEEE Ninth International Conference on Formal Methods and Models for Codesign, July 11 - 13, Cambridge, UK

[3].   S. Bensalem, A. Griesmayer, A. Legay, T-H Nguyen, J. Sifakis, and R. Yan. D-Finder 2: Towards Efficient Correctness of Incremental Design. NFM'11, 3rd NASA Formal Methods Symposium, p. 453-458, April 18 - 20, Pasadena, California, USA

[4].    Yliès FalconeMohamad Jaber, Thanh-Hung Nguyen, Marius BozgaSaddek BensalemRuntime Verification of Component-Based Systems. SEFM 2011

 

[2010]

[1].     Saddek BensalemMarius Bozga, Thanh-Hung Nguyen, Joseph SifakisCompositional verification for component-based systems and application. IET Software 4(3): 181-193

[2].       Đỗ Hoàng Khiêm, Huỳnh Quyết Thắng. Thử nghiệm và đánh giá hiệu năng hệ quản trị nội dung trên nền kiến trúc điện toán đám mây sử dụng MicroSoft Windows Azure. Tạp chí "Khoa học và công nghệ năng lượng" - Trường Đại học Điện lực Hà Nội, Số 1 năm 2010 (đã được chấp nhận đăng) 

[3].       Phạm Thị Quỳnh, Huỳnh Quyết Thắng, Tạ Quang Dũng. Phương pháp xây dựng độ đo tái sử dụng của Web-Service. Tạp chí Tin học và Điều khiển học ISSN 1813-9663, Tập 26, Số 2, Năm 2010, trang 141-152

[4].       Huỳnh Quyết Thắng, Bùi Hoàng Giang. Sử dụng Hadoop và giải thuật Mapreduce trong bài toán lọc cộng tác. Tạp chí khoa học và công nghệ , ISSN 0868-3980, Số 77, 9/2010 (Được chấp nhận đăng)

[5].       Huỳnh Quyết Thắng, Phạm Thị Quỳnh, Đặng Trung Anh. Xây dựng FrameWork đánh giá độ phức tạp của tiến trình BPEL. Chuyên san Các nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong viễn thông và Công nghệ thông tin Số 3(23), Số 3(23), Tập V-1, tháng 5/2010, trang 45-54

[6].       Nguyen Trung Tuan, Nguyen Ngoc Binh, Huynh Quyet Thang. Solving rule inferring issues by using relational database theory approach. Journal of Science and Technology, ISSN 0868-3980, No. 75 - 2010, pp. 01-06 (in English)

[7].       Thang Huynh Quyet, Quynh Pham Thi and Bui Duc Hoang. A Method of Verifying Web Service Compisition. Proceddings of Symposium on Information and Communication Technology, Hanoi, Vietnam August, 27-28, 2010, ISBN 987-1-4503-0105-3, ACM DL Indexed, pp. 155-162.

[8].       Nguyen Thi Thanh Tu, Nguyen Duc Cuong, Vu Van Tan and Huynh Quyet Thang. Research and Development of OPC Client-Server Architecture  for Manufacturing and Process Automation. Proceddings of Symposium on Information and Communication Technology, Hanoi, Vietnam August, 27-28, 2010, ISBN 987-1-4503-0105-3, ACM DL Indexed, pp. 163-171.

[9].       Nguyen Van Manh, Pham Quoc Vinh, Hoang Anh Viet and Huynh Quyet Thang. A General Model for Digitalizing Human Being's Thought - MiMaS. Proceddings of Symposium on Information and Communication Technology, Hanoi, Vietnam August, 27-28, 2010, ISBN 987-1-4503-0105-3, ACM DL Indexed, pp. 16-22.

[8].       Nguyen Thi Thanh Tu, Bui Quoc Khanh, Huynh Quyet Thang. A Proposal of Internet-based Monitoring and Control Systems Using OPC UA. Proceddings of the First International Conference on Green Computing and the Second AUN/SEED-NET Regional Conference on ICT, Yogyakarta, 2-3 March 2010, ISSN: 2086-4868, pp 172-176

[9].    Luan T. Bui, Van K. Nguyen “GameGuard: A Windows-based Software Architecture for Protecting Online Games against Hackers” , Symposium on Information and Communication Technology, Hanoi, Vietnam, August 27-28, 2010

[10].    Current Medical Product Development for Diagnosis, Surgical Planning and Treatment in the Areas of Neurosurgery, Orthopeadic and Dental-Cranio-Maxillofacial Surgery in Vietnam, Springer - 1680-0737 (Print) 1433-9277 (Online),Volume 27 P123-126

[11].    L. C. Hieu1, E. Bohez2, J. V. Sloten3, L. T. Hung4, L. Khanh5, N. Zlatov1 and P. D. Trung1 Integrated Approaches for Personalised Cranio-Maxillofacial Implant Design and Manufacturing, Springer - Volume 27-P119-122 1680-0737 (Print) 1433-9277 (Online) L. C. Hieu, E. Bohez, J. V. Sloten, L. T. Hung, L. Khanh, N. Zlatov and P. D. Trung  

[12].   Nguyen Thi Thu Trang, Pham Thi Thanh, Tran Do Dat. A method for Vietnamese Text Normalization to improve the quality of speech synthesis. In the Proceedings of Symposium on Information and Communication Technology 2010 (SoICT2010); ISBN 978-1-4503-0105-3 (ACM ICPS), pp 78-85. August 2010, Hanoi - Vietnam

[13].       Saddek BensalemAxel Legay, Thanh-Hung Nguyen, Joseph SifakisRongjie YanIncremental Invariant Generation for Compositional Design. TASE 2010: 157-167

[14].   Saddek BensalemMarius BozgaAxel Legay, Thanh-Hung Nguyen, Joseph SifakisRongjie YanIncremental component-based construction and verification using invariants. FMCAD 2010: 257-256

[15].      Jan Olaf Blech, Thanh-Hung Nguyen, Michaël PérinInvariants and Robustness of BIP Models. WING@ETAPS/IJCAR 2010: 59-74

 

[2009]

[1].       Huỳnh Quyết Thắng, Vũ Hồng Lĩnh. Đánh giá độ sẵn sàng của phần mềm chịu lỗi áp dụng kỹ thuật Rejuvenation và NVP hai phiên bản. Tạp chí Tin học và Điều khiển học ISSN 1813-9663, Tập 25, Số 4, Năm 2009, trang 333-344

[2].       Nguyễn Trung Tuấn, Nguyễn Ngọc Bình, Huỳnh Quyết Thắng. Tự động xác định trọng số trong độ đo tương tự hỗn hợp với tiếp cận lý thuyết tập thô. Tạp chí Bưu chính Viễn thông, Chuyên san Các nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong viễn thông và Công nghệ thông tin Số 2(22), Tập V-1, tháng 12/2009, trang 111-117.

[3].       Pham Thi Quynh,  Huynh Quyet Thang. Dynamic coupling metrics for service–oriented software. Journal of Science and Technology, ISSN 0868-3980, No. 73, 2009, pp. 50-56 (in English)

[4].       Pham Thanh Trung, Huynh Quyet Thang. Building the Reliability Prediction Model of Component-Based Software Architectures. International Journal of Information Technology, Volume 5, No. 1, 2009, pp. 17-25.

[5].       Quynh Pham Thi, Dung Ta Quang, and Thang Huynh Quyet. A Complexity Measure for Web Service. Proceddings of the first International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2009), October 13-17, 2009, Hanoi, Vietnam, pp. 226-231

[6].       Integrating a Graphical Semantic Query Interface and a SVG-based knowledge presentation method in an Enterprise Knowledge Management System.Tuan-Dung Cao.Proceeding of AUN/SEED-Net Regional Workshop in Information and Communication Technology  “Information and Communication Technology for Ubiquitous Society”, 2009

[7].       Method and tool for semantic web query construction and graphical result presentation. Tuan Dung Cao, Nguyen Thi Thu Trang ,Trinh Tuan Dat, Nguyen Tu Hoan and Ngo Tuan Phong. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Hanoi, 2009

[8].       An approach based on web services and ontology for improving the interoperability in an E-Health System. Tuan Dung Cao, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Duc Dat, Kieu Quang Thien, Do Dinh ThangV. NU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Hanoi, 2009  

[2008]

[1]       Nguyen Hong Phuong, Ngo Duc Thuan, Phan Anh Dung, Dinh Thi Phuong Thu, Huynh Quyet Thang. Vietnamese spelling detection and correction by using a syllable Bi-gram and building a weight function combining Minimum Edit Distance and SoundEx algorithms with some heuristics. International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future in Computing and Communication Technologies, RIVF 2008, July 13-17, 2008, pp. 96 - 102

[2]       Viet Hoang-Anh, Thang Huynh-Quyet and Thu Dinh-Thi-Phuong. A Basic Framework to Build a Test Collection for the Vietnamese Text Catergorization. IJCNLP 2008, The 6th Workshop on Asian Language Resources, January 11-12, 2008, Hyderabad, India, pp.1-3

[3]       Nguyễn Lương Thục, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Ngọc Bình. Một phương pháp phát hiện quy luật dựa trên các vùng biến đổi trong Video. Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ tư về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và Truyền thông ICT Rda 2008, pp.  392-398 (in Vietnamese).

[4]       Van Nguyen and Charles Martel, “Augmented Graph Models for Small-World Analysis with Geographic Factors”,  in  Proc. of the Fifth ACM-SIAM Workshop on Analytic Algorithmics and Combinatorics (ANALCO), 2008.

[5]       Xây dựng Ontology cho ứng dụng Bệnh án số hỗ trợ hệ thống Khám chữa bệnh trực tuyến.Lê Tấn Hùng, Cao Tuấn Dũng, Tạ Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Phương. HISMANAG 08Hà nội 9/01/2008 VN. P219

[6]       Phát triển dịch vụ Web truy vấn và thao tác Ontology trong xây dựng hệ thống tư vấn y tế từ xa.Cao Tuấn Dũng, Lê Tấn Hùng, Đặng Văn Chuyết. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ tư về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và Truyền thông ICT Rda 2008.2008

[7]       Lê Tấn Hùng, Cao Tuấn Dũng, Tạ Tuấn Anh, Đại học Bách Khoa Hà nội.Nguyễn Hoàng Phương: Trung tâm tin học Bộ Y tế. Xây dựng Ontology cho ứng dụng Bệnh án số hỗ trợ hệ thống Khám chữa bệnh trực tuyến. Kỷ yếu hội nghị về nghiên cứu, ứng dụng tin học y tế trong quản lý bệnh viện VN-HISMANAG’08 p. 219-225, 2008

[8]       Cao Tuấn Dũng , Lê Tấn Hùng, Đặng Văn Chuyết Developping web services for querying and manipulating Ontology in a Online Medical – Consultant system RCA 08 Thi-Huong-Giang Vu, “Coordination securisée de services”, Ph.D. thesis, France: Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2008

[9]       Cao Tuấn Dũng, Nguyễn Thị Thu Trang, Trịnh Tuấn Đạt, Ngô Tuấn Phong, Nguyễn Tư Hoàn. Method and tool for semantic web query construction and graphical result presentation VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology. Volume 24 No. 3S, 2008. ISSN 0866 – 8612

[10]    Cao Tuấn Dũng, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Đức Đạt, Kiều Quang Thiện, Đỗ Đình Thắng. An approach based on web services and ontology for improving the interoperability in an E-Health System. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology. Volume 24 No. 3S, 2008. ISSN 0866 – 8612

[11]    Anh-Hoang Truong,Nguyen Thi Thu Trang,Thanh-Binh Trinh, Dang Van Hung, Viet-Ha Nguyen, Pham Dinh Hung. Checking Interface Interaction Protocols Using Aspect-oriented Programming. Software Engineering and Formal Methods (SEFM) 2008. SEFM.2008.32 2008, November. 978-0-7695-3437-4  

[2007]

[1]       Huynh Quyet Thang, Vo Sy Nam. XML Schema Automatic Matching Solution. International Journal of Computer Systems Science and Engineering. ISSN 1307-430X Quarterly Print  & Electronic Publication, Volume 1, Number 1, 2007, pp. 68-74

[2]       Huynh Quyet Thang, Pham Ba Quang, Nguyen Tien Dat. Investigate the Relation between the Correctness and the Number of Versions of Fault Tolerant Software Systems. International Journal of Computer Science and Engineering, Volume 1, Number 1, 2007 ISSN 1307-3699, pp. 18-23

[3]       Huynh Quyet Thang, Le Hai Quan. Improved Algorithms for Constructions of Interface Agent Interaction Model. International Journal of Computer Science Volume 2, Number 1, 2007, ISSN 1306-4428, pp. 22-29

[4]       Nguyễn Trung Tuấn, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Ngọc Bình. Khảo sát một số chỉ tiêu kinh tế xã hội Việt Nam dựa trên lý thuyết tập thô. Tạp chí khoa học và công nghệ , ISSN 0868-3980, Số 62, Năm 2007, Trang 1-6

[5]       Đinh Thị Phương Thu, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Văn Lợi. Sử dụng luật cấu tạo âm tiết tiếng Việt hai thành phần trong bài toán kiểm tra chính tả tiếng Việt. Tạp chí Bưu chính Viễn thông, Chuyên san Các nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong viễn thông và Công nghệ thông tin, Số 18, Tháng 10 năm 2007, trang 83-92.

[6]       Huỳnh Quyết Thắng, Phạm Thị Quỳnh. Các giải thuật tìm kiếm và lựa chọn thành phần COTS tối ưu theo các tiêu chí giá thành và dư thừa dữ liệu. Tạp chí tin học và điều khiển học. Tạp chí tin học và điều khiển học, Tập 23, Số 2, Năm 2007, Trang 153-163

[7]       Hoang Anh Viet, Dinh Thi Phuong Thu, Huynh Quyet Thang. Vietnamese Parse Applying the PCFG model. Proceesings of the Second Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology, December 13-14, 2007, Hanoi, Vietnam, pp. 195-204

[8]       Tuan Nguyen Trung, Thang Huynh Quyet, Nguyen Ngoc Binh. A Decision Tree Approach to discover knowledge from Vietnam socio-economic data. Proceesings of the Second Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology, December 13-14, 2007, Hanoi, Vietnam, p. 73-78.

[9]       Huynh Quyet Thang, Pham Thi Quynh, Tran Quoc Viet. The Reusability and Coupling Metrics for Service Oriented Softwares. Proceddings of Japan-Vietnam Workshop on Software Engineering 2007, Hanoi September 26-27, 2007, pp. 53-63

[10]    Huynh Quyet Thang, Pham Ba Quang, Nguyen Tien Dat. Investigate the Relation between the Correctness and the Number of Versions of Fault Tolerant Software Systems. Addendum Contributions to the 5th International Conference on Research, Innovation & Vision for the Future of Information & Telecommunications Technologies - RIVF'07, pp. 113-119 (short paper)

[11]    Đỗ Văn Hải, Huỳnh Quyết Thắng. Thuật toán phát hiện chuyển cảnh đột ngột trong Video. Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện CNTT, Hà Nội ngày 27-28/12/2006, trang 392-398 (Kỷ yếu xuất bản tháng 12 năm 2007).

[12]    Võ Sỹ Nam, Huỳnh Quyết Thắng. Giải pháp đối sánh tự động lược đồ XML. Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện CNTT, Hà Nội ngày 27-28//2006, trang 122-131 (Kỷ yếu xuất bản tháng 12 năm 2007).

[13]  An experience in developing embedded software using JNI.Nguyen Thi Thu Trang, Tran Canh Toan, Nguyen Manh Tuan, Cao Tuan Dung and Takenobu Aoshiman Proceedings of the ICT Research and Development Workshop (ICT’07), pp. 42-49. December 05-07, 2007, Hanoi, Vietnam.I2007

Thông tin bổ sung