Đơn vị tổ chức:

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội

  1. Văn phòng Trường: B1-505
    Email: vp@soict.hust.edu.vn
  2. Trung tâm Đổi mới Sáng tạo (Innovation Center): B1-407B