Các Tổ chức đoàn thể

Các Tổ chức đoàn thể

Ban Chấp hành Công đoàn Viện gồm 05 đồng chí:

Công đoàn Viện có các tổ công đoàn trực thuộc:


Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Viện gồm 21 thành viên, trong đó, Ban Thường trực gồm có: