Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Bác khoa Hà Nội – bao gồm: 05 Bộ môn đảm nhận công tác chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; 02 Trung tâm nghiên cứu; 02 Trung tâm hỗ trợ các hoạt động đào tạo (thực hành), nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; 01 bộ phận hành chính – văn phòng – giáo vụ giúp việc cho Ban lãnh đạo Viện cũng như hỗ trợ các bộ môn và trung tâm trong triển khai các hoạt động chuyên môn.

Hội đồng Viện là cơ quan do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ra quyết định thành lập để tư vấn cho Viện trưởng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý và điều hành Viện.