Trịnh Anh Phúc

Giảng viên, Bộ môn Khoa học Máy tính

Tiến sỹ, (Trường Đại học Paris 6, Cộng hòa Pháp, 2012)
Thạc sỹ (Trường Đại học Grenoble 1, Cộng hòa Pháp, 2004)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2002)

Email: phuc.trinhanh@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Khai phá dữ liệu
 • Giải thuật tốc độ cao
 • Cấu trúc dữ liệu tiên tiến

Các nghiên cứu quan tâm

 • Khai phá dữ liệu đồ thị
 • Thiết kế giải thuật tất định
 • Sử dụng các cấu trúc dữ liệu tiên tiến
 • Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo

Giới thiệu

Trịnh Anh Phúc là giảng viên bộ môn Khoa học Máy tính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông. Giảng viên hoàn thành luận án tiến sỹ tại trường Đại học Paris 6. Hiện nay, lĩnh vực nghiên cứu của giảng viên liên quan nhiều đến lĩnh vực khai phá dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu đồ thị, các giải thuật tốc độ cao liên quan đến xử lý dữ liệu kích thước lớn cũng như các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Giảng viên đã từng đoạt một vài giải thưởng cũng như xuất bản các bài báo liên quan đến lĩnh vực khai phá dữ liệu trong các hội thảo và tạp chí cùng lĩnh vực.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Heuristic Algorithm  for Extracting  a  Subset of Maximal Cliques Inside Graphs, Trinh Anh Phuc, Dinh Viet Sang, Journal of Science and Technology, Vol 123, pp. 054-058 (2017).
 • Probabilistic classifier and Support Vector Machines, PhD thesis, Trinh Anh Phuc (March, 2012).

Giải thưởng, khen thưởng

 • Giải thưởng hiệp hội nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo trẻ 2006-2007
 • Giải nhất cuộc thi Khai phá Dữ liệu văn bản dành nhóm nghiên cứu trẻ DEFT07

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT1110: Tin học Đại cương
 • IT3010: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • IT4768: Nhập môn Khai phá Dữ liệu
 • IT4182: Thực hành xây dựng Chương trình Dịch
 • IT4756: Thương mại điện tử