posthentai.com

Nguyễn Thanh Hùng

Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông
Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Tiến sỹ (Khoa học máy tính, trường Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble, Pháp, 2010)
Thạc sỹ (Khoa học máy tính, trường Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble, Pháp, 2006)
Kỹ sư (trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005)

Email: hungnt@soict.hust.edu.vn
Web:  https://users.soict.hust.edu.vn/hungnt

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mô hình hoá, xây dựng, kiểm thử phần mềm
 • EduTech

Các nghiên cứu quan tâm

 • Mô hình hoá, xây dựng, kiểm thử phần mềm
 • EduTech

Giới thiệu

Nguyễn Thanh Hùng là giảng viên ngành Khoa học Máy tính tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông nhận bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ ngành Khoa học Máy tính năm 2006 và 2010 tại trường Đaị học Bách khoa Quốc gia Grenoble, cộng hoà Pháp. Lĩnh vực nghiên cứu của TS. Hùng tập trung về các phương pháp và công cụ mô hình hoá, xây dựng và kiểm thử phần mềm. TS. Hùng đã công bố hơn 20 bài báo nghiên cứu tại các tạp chí, hội thảo quốc gia và quốc tế.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Phi Le Nguyen, Thanh Hung Nguyen, Kien Nguyen. A Dynamic Routing Protocol for Maximizing Network Lifetime inWSNs with Holes. soict 2019. Hạ Long, Việt Nam. 04/12/2019
 • Nguyen Thanh Trung, Nguyen Thanh Hung, Phi Le Nguyen. Network Lifetime Maximization for Full Area Coverage in Wireless Sensor Networks. The 25th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC). HCM, Vietnam. 06/11/2019
 • Khanh Le, Thanh-Hung Nguyen, Kien Nguyen, Phi Le Nguyen. Exploiting Q-learning in Extending the Network Lifetime of Wireless Sensor Networks with Holes. The 25th IEEE International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS). China. 04/10/2019
 • Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Đức Mận, Huỳnh Quyết Thắng. THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ ÁP DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỂ NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO ỨNG DỤNG DI ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN LINH HOẠT. Journal of Science and Technology. 35-57. 01/07/2019
 • Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Hoang Ky, Hoang Son, Nguyen Thanh Hung, Nguyen Danh Huan. Natural Language Understanding in SmartDialog - a Platform for Vietnamese Intelligent Interactions. International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval NLPIR 2019. 01/06/2019
 • Phi-Le Nguyen, Yusheng Ji, Khanh Le, Thanh-Hung Nguyen. Routing in the Vicinity of Multiple Holes in WSNs.. 5th International Conference on Information and Communication Technologies for Disaster Management. 1-8. Sendai, Japan. 04/12/2018
 • Lê Thế Anh, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Văn Căn. Hiệu chỉnh hệ số hiệu suất tương lai PF trong phương pháp EVM-GM đánh giá mức độ hoàn thành của dự án phần mềm: thử nghiệm và đánh giá. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông – Thanh Hóa, 27-28/7/2018, , ISBN 978-604-67-1104-9, xuất bản tháng 7/2018. 01/07/2018
 • P Le Nguyen, Y Ji, K Le, TH Nguyen. Load balanced and constant stretch routing in the vicinity of holes in WSNs. Consumer Communications & Networking Conference (CCNC), 2018 15th IEEE Annual. 01/01/2018
 • Phi Le Nguyen , Yusheng Ji , Nguyen Thanh Trung, Nguyen Thanh Hung. A Delay-Guaranteed Geographic Routing Protocol with Hole Avoidance in WSNs. IEEE 14th International Conference onMobileAd Hoc and Sensor Systems (MASS). 01/10/2017
 • Phi-Le Nguyen, Yusheng Ji, Nguyen Thanh Trung, Nguyen Thanh Hung. Constant stretch and load balanced routing protocol for bypassing multiple holes in wireless sensor networks. Network Computing and Applications (NCA), 2017 IEEE 16th International Symposium. 01/10/2017

Giải thưởng, khen thưởng

 • Luận án Tiến sỹ xuất sắc nhất của Nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT4082, IT4082E: Công nghệ phần mềm
 • IT4080: Nhập môn Công nghệ phần mềm
 • IT4501: Đảm bảo chất lượng phần mềm
 • IT3072, IT3072E: Hệ điều hành