posthentai.com

Nguyễn Kim Khánh

Trưởng Bộ môn, Bộ môn Kỹ thuật Máy tính

Tiến sỹ (Kỹ thuật máy tính, Đại học tổng hợp Quốc gia Belarus, 1991)
Kỹ sư (Kỹ thuật điện tử, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1985)

Email: khanhnk@soict.hust.edu.vn; khanh.nguyenkim@hust.edu.vn
Web:  http://www.soict.hust.edu.vn/~khanhnk/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Kiến trúc máy tính
 • Hệ nhúng và IoT
 • Xử lý đa phương tiện số

Các nghiên cứu quan tâm

 • Các kiến trúc máy tính tiên tiến
 • Hệ nhúng thông minh và IoT
 • Xử lý tín hiệu tiếng nói

Giới thiệu

TS. Nguyễn Kim Khánh tốt nghiệp kỹ sư Kỹ thuật điện tử năm 1985 tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, và nhận bằng Tiến sỹ Kỹ thuật Máy tính tại trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus năm 1991. Hiện tại TS. Nguyễn Kim Khánh là Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Máy tính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Kim Khanh, and Son Ngo Hong. “Entropy based correlation clustering for wireless sensor network in multi-correlated regional environment.” Electronics, Information, and Communications (ICEIC), 2016 International Conference on. IEEE, 2016.
 • Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Kim Khanh, Ngo Hong Son, and Ngo Quynh Thu. “Correlation-based Clustering for Energy Saving in Wireless Sensor Network.” Journal of Science and Technology Technical Universities, 115 (2016), pp. 51-57.
 • Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Kim Khanh, and Son Ngo Hong. “Entropy-based Correlation Clustering for Wireless Sensor Networks in Multi-Correlated Regional Environments.” IEIE on Smart Proc. and Comput., vol. 5, no. 2, (2016), 85-93.
 • Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Kim Khanh, and Son Ngo Hong. “Entropy correlation and its impact on routing with compression in wireless sensor network.” Proceedings of the Seventh Symposium on Information and Communication Technology (SoICT). ACM, 2016.
 • Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Kim Khanh, and Son Ngo Hong, Ngo Lam Trung. “Entropy Correlation and Its Impacts on Data Aggregation in a Wireless Sensor Network.” Sensors (2018); 18(9):3118 (SCIE).1
 • Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Kim Khanh, and Son Ngo Hong. “Study on Entropy Correlation in Wireless Sensor Networks for Energy Efficiency.” Journal of Science and Technology Technical Universities, 128 (2018), pp. 41-47.
 • Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Kim Khanh, and Son Ngo Hong. “Entropy Correlation based Clustering Method for Representative Data Aggregation in Wireless Sensor Networks.” International Journal of Sensor Networks, 2018, Vol.28 No.4, pp.270 – 283 (SCIE).

Giảng dạy

 • IT2110: Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông
 • IT3030: Kiến trúc máy tính
 • IT6030: Kiến trúc máy tính tiên tiến