posthentai.com

Nguyễn Kiêm Hiếu

Giảng viên, Bộ môn Hệ thống Thông tin

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Đại học Ulsan, 2013)
Kỹ sữ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007)

Email: hieunk@soict.hust.edu.vn
Web: http://is.hust.edu.vn/~hieunk/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Trích rút thông tin

Các nghiên cứu quan tâm

 • Phân tích ngữ nghĩa
 • Trích rút sự kiện
 • Hệ hỏi – đáp
 • Xử lý ngôn ngữ tiếng Việt

Giới thiệu

Nguyễn Kiêm Hiếu là giảng viên tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông có công trình công bố tại các hội nghị hàng đầu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên như ACL và COLING. Từ khi gia nhập trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ông đã tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu và giảng dạy, Ông có những đóng góp vào cộng đồng xử lý ngôn ngữ tại Việt Nam. Ông có những hợp tác với doanh nghiệp trong các dự án nghiên cứu & phát triển về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khai phá dữ liệu. Ông hướng tới mục tiêu xây dựng các hệ thống tự động xử lý ngôn ngữ (tập trung vào tiếng Việt và tiếng Anh) để tham gia vào các bài toán hướng dữ liệu và các bài toán được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Ba-Long Bui, Thi-Trang Nguyen, Huu-Hoang Nguyen and Kiem-Hieu Nguyen. HMMs for Unsupervised Vietnamese Word Segmentation. RIVF 2019
 • Kiem-Hieu Nguyen. BKTreebank: Building a Vietnamese Dependency Treebank. In Proceedings of LREC 2018
 • Thanh Ha Thi, Chinh Nguyen Thanh, Kiem-Hieu Nguyen, Chung Vu Van and Anh Nguyen Kim. 2018. Unsupervised Sentence Embeddings for Answer Summarization in Non-factoid CQA. CICLING 2018
 • Thi-Thanh Ha, Van-Chung Vu and Kiem-Hieu Nguyen. 2018. Towards Event Timeline Generation from Vietnamese News. CICLING 2018.
 • Viet-Trung Tran, Kiem-Hieu Nguyen, and Duc-Hanh Bui. A Vietnamese Language Model based on Recurrent Neural Network. In Proceedings of 8th International Conference on Knowledge and System Engineering, KSE 2016
 • Kiem-Hieu Nguyen, Xavier Tannier, Olivier Ferret and Romaric Besancon. A Dataset for Open Event Extraction in English. In Proceedings of 10th Language Resources and Evaluation Conference, LREC 2016
 • Kiem-Hieu Nguyen, X. Tannier, O. Ferret, R. Besancon. 2015. Generative Event Schema Induction with Entity Disambiguation. ACL 2015
 • Kiem-Hieu Nguyen, X. Tannier, V. Moriceau. 2014. Ranking Multidocument Event Descriptions for Building Thematic Timelines. COLING’14
 • Kiem-Hieu Nguyen, C. Y. Ock. 2013. Word Sense Disambiguation as a Traveling Salesman Problem. INTELL. REV.
 • Kiem-Hieu Nguyen and C.Y. Ock. 2010. Diacritic Restoration for Vietnamse: Letter based vs Syllable based. PRICAI 2010

Giảng dạy

 • IT4142E: Giới thiệu về Khoa học dữ liệu
 • IT4772,IT4875: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • IT4868: Khai phá Web