Đỗ Bá Lâm

Giảng viên, Bộ môn Hệ thống Thông tin

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Đại học Công nghệ Vienna, Áo, 2017)
Thạc sỹ (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2011)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008)

Email: lam.doba@hust.edu.vn
Web: https://users.soict.hust.edu.vn/lamdb

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Web ngữ nghĩa
 • Tích hợp dữ liệu
 • Công nghệ chuỗi khối

Các nghiên cứu quan tâm

 • Tích hợp và Khai thác dữ liệu sử dụng ngữ nghĩa
 • Trích rút thông tin
 • Đối sánh và ánh xạ lược đồ
 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các mô hình đồng thuận trong chuỗi khối
 • Truy xuất nguồn gốc dựa trên chuỗi khối

Giới thiệu

Tiến sĩ Đỗ Bá Lâm là giảng viên tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh đã nhận bằng Tiến sĩ về Khoa học Máy tính tại Khoa Tin học, Trường Đại học Công nghệ Viên, Áo vào năm 2017. Hướng nghiên cứu chính của anh bao gồm web ngữ nghĩa, tích hợp dữ liệu, và công nghệ chuỗi khối. Anh mong muốn xây dựng các hệ thống mới, sáng tạo để giải quyết các hạn chế trong các lĩnh vực như du lịch, chuỗi cung ứng, và giáo dục.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Dao, Thanh Chung, Binh Minh Nguyen, and Ba Lam Do: Challenges and Strategies for Developing Decentralized Applications Based on Blockchain Technology. In International Conference on Advanced Information Networking and Applications, 2019.
 • Fajar J. Ekaputra, Ba-Lam Do, Elmar Kiesling, Niina Maarit Novak, Tuan-Dat Trinh, A Min Tjoa, Peb Ruswono Aryan: Towards Open Data Mashups for Data Journalism. SEMANTICS, 2017
 • Ba-Lam Do, Peter Wetz, Elmar Kiesling, Peb Ruswono Aryan, Tuan-Dat Trinh, A Min Tjoa: StatSpace: A Unified Platform for Statistical Data Exploration. OTM Conferences 2016
 • Ba-Lam Do, Tuan-Dat Trinh, Peb Ruswono Aryan, Peter Wetz, Elmar Kiesling, A Min Tjoa: Toward a statistical data integration environment: the role of semantic metadata. SEMANTICS 2015
 • Ba-Lam Do, Peb Ruswono Aryan, Tuan-Dat Trinh, Peter Wetz, Elmar Kiesling, A Min Tjoa: Toward a Framework for Statistical Data Integration. SemStats@ISWC 2015
 • Ba-Lam Do, Tuan-Dat Trinh, Peter Wetz, Amin Anjomshoaa, Elmar Kiesling, A Min Tjoa: Widget-based Exploration of Linked Statistical Data Spaces. DATA 2014

Giải thưởng, khen thưởng

 • 04/2013 ~ 08/2017: học bổng Việt – Áo
 • 10/2014: bài báo tốt nhất tại workshop SemStat, ISWC 2014
 • 2016: bài tạp chí Distributed Mashups: A collaborative approach to data integration được lựa chọn là bài báo xuất sắc trong năm 2016 của Emerald

Giảng dạy

 • IT4843: Tích hợp dữ liệu và XML
 • IT4409: Công nghệ web và dịch vụ trực tuyến
 • IT3230E: Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật – Cơ bản (Thực hành)

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Nghiên cứu và phát triển hệ thống thử nghiệm thu thập, phân loại, tóm tắt văn bản và xác định mối liên hệ giữa các thực thể trong các bản tin tiếng Việt thu thập trên mạng Internet. Đề tài KC01. Vai trò: Thành viên chính
 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý đất đai ứng dụng công nghệ chuỗi khối. Đề tài KC01. Vai trò: Thành viên chính
 • AgriBKChain: một mạng lưới dựa trên chuỗi khối cho việc truy xuất nguồn gốc và quảng cáo sản phẩm nông nghiệp. ASEAN IVO. Vai trò: Thành viên chính