Đào Thành Chung

Giảng viên, Bộ môn Hệ thống Thông tin

Tiến sỹ (Công nghệ thông tin, Đại học Tokyo, 2017)
Thạc sỹ (Công nghệ thông tin, Đại học Đông Phần Lan, 2014)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, Đại học Keio, 2011)

Email: chung.daothanh@hust.edu.vn, chungdt@soict.hust.edu.vn
Web:  http://www.is.hust.edu.vn/~chungdt

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hệ phân tán
 • Tính toán hiệu năng cao
 • Công nghệ chuỗi khối

Các nghiên cứu quan tâm

 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các mô hình đồng thuận trong chuỗi khối
 • Truy xuất nguồn gốc dựa trên chuỗi khối
 • Ví điện toán đám mây và ví cứng cho tiền ảo
 • Hadoop and Spark
 • MPI
 • Giải thuật MapReduce

Giới thiệu

Tiến sĩ Đào Thành Chung là một giảng viên tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh đã nhận bằng Tiến sĩ về công nghệ thông tin tại Đại học Tokyo, Nhật bản vào năm 2017. Hướng nghiên cứu triển khai và xử lý dữ liệu lớn sử dụng Hadoop và Spark, các ứng dụng MPI, giải thuật MapReduce, và công nghệ chuỗi khối. Một số ứng dụng chuỗi khối đang thực hiện bao gồm ví tiền ảo trên môi trường điện toán đám mây và ví cứng để lưu trữ khoá cá nhân trong USB.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Dao, Thanh Chung, Binh Minh Nguyen, and Ba Lam Do: Challenges and Strategies for Developing Decentralized Applications Based on Blockchain Technology. In International Conference on Advanced Information Networking and Applications, 2019.
 • Chiba, Shigeru, YungYu Zhuang, and Thanh-Chung Dao. “A Development Platform for Embedded Domain-Specific Languages.” In Advanced Software Technologies for Post- Peta Scale Computing, pp. 139-161. Springer, Singapore, 2019.
 • Dao, Thanh-Chung. “In-memory Hadoop on supercomputers using Memcached-like nodes for data storage only” International Conferences on High Performance Computing and Communications (HPCC). IEEE, 2018.
 • Dao, Thanh-Chung, and Shigeru Chiba. “SEMem: Deployment of MPI-Based In-Memory Storage for Hadoop on Supercomputers.” European Conference on Parallel Processing (Euro-Par). Springer, Cham, 2017.
 • Dao, Thanh-Chung, and Shigeru Chiba. “HPC-Reuse: efficient process creation for running MPI and Hadoop MapReduce on supercomputers.” Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGrid), 2016 16th IEEE/ACM International Symposium on. IEEE, 2016.
 • Dao, Thanh-Chung, Roman Bednarik, and Hana Vrzakova. “Heatmap rendering from large- scale distributed datasets using cloud computing.” Proceedings of the Symposium on Eye Tracking Research and Applications (ETRA). ACM, 2014

Giải thưởng, khen thưởng

 • 09/2009 ~ 03/2011: học bổng HEDSPI
 • 10/2014 ~ 09/2017: học bổng Japanese MEXT
 • 10/2014: bài báo sinh viên xuất sắc nhất tại hội thảo 32nd JSSST, Tohoku, 2016

Giảng dạy

 • IT3020: C Introduction
 • IT3040: C Advance
 • IT4409: e-Services and Web Technologies

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý đất đai ứng dụng công nghệ chuỗi khối. Đề tài KC01. Vai trò: Thành viên chính
 • AgriBKChain: một mạng lưới dựa trên chuỗi khối cho việc truy xuất nguồn gốc và quảng cáo sản phẩm nông nghiệp. ASEAN IVO. Vai trò: Thành viên chính