posthentai.com

1

Bùi Thị Mai Anh

Tiến sỹ, Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Pierre và Marie Curie, 2016)
Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học La Rochelle, France, 2011)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007)

Email: anhbtm@soict.hust.edu.vn
Web:  https://users.soict.hust.edu.vn/anhbtm

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ phần mềm
 • Công nghệ thông tin áp dụng trong sinh học
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Mô phỏng các hệ thống phức tạp

Các nghiên cứu quan tâm

 • Xây dựng các ngôn ngữ mô phỏng cho các hệ thống phức tạp
 • Kiến trúc phát triển phần mềm hướng mô hình
 • Tóm tắt văn bản
 • Phân tích sắc thái văn bản
 • Mô phỏng các hệ thống phức tạp

Giới thiệu

Hiện tại, cô Bùi Thị Mai Anh là giảng viên Viện Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cô đã đạt được bằng Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính, lĩnh vực Công nghệ phần mềm năm 2016 từ trường Đại Học Pierre và Marie Curie (Paris 6), tại Pháp. Phạm vi nghiên cứu của cô Mai Anh tập trung vào mô hình hoá và mô phỏng các hệ thống phức tạp, công nghệ phần mềm và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Cô Mai Anh đã phát triển một ngôn ngữ mô phỏng cho các hệ dịch tễ học. Ngôn ngữ này giúp cho các nhà mô phỏng dịch tễ học dễ dàng tạo các mô hình và phân tích các mô hình của họ. Ngoài ra thì cô Mai Anh cũng quan tâm đến các chủ đề nghiên cứu liên quan đến áp dụng học máy vào công nghệ phần mềm, cụ thể để kiểm chứng, phân tích phần mềm… Bên cạnh công nghệ phần mềm, các công việc nghiên cứu của cô cũng bao gồm cả lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cụ thể là tóm tắt văn bản sử dụng các kĩ thuật học máy hiện nay

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Bui Thi Mai Anh, Nick Papoulias, Serge Stinckwich, Mikal Ziane, Benjamin Roche. The Kendrick Modelling Platform: Language Abstractions and Tools for Epidemiology. BMC Bioinformatics (accepted on 17 April 2019).
 • Bui Thi Mai Anh, Nick Papoulias, Mikal Ziane, Serge Stinckwich. Explicit Composition Constructs in DSLs – The case of the epidemiological modelling language Kendrick. In Proceedings of the 11th edition of the International Workshop on Smalltalk Technologies, p. 20, ACM, 2016.
 • Bui Thi Mai Anh, Mikal Ziane, Serge Stinckwich, Ho Tuong Vinh, Benjamin Roche, Nick Papoulias. Separation of concerns in epidemiological modelling. In Companion Proceedings of the 15th International Conference on Modularity (MODULARITY Companion 2016). ACM, New York, NY, USA, 196-200.
 • Bui Thi Mai Anh, Serge Stinckwich, Mikal Ziane, Benjamin Roche, Ho Tuong Vinh. Kendrick: A Domain Specific Language and platform for mathematical epidemiological modelling. In Computing & Communication Technologies-Research, Innovation and Vision for the Future (RIVF), 2015 IEEE RIVF International Conference on, pp. 132-137. IEEE, 2015.

CÁC DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Kendrick: ngôn ngữ và công cụ mô hình hoá và mô phỏng các hệ dịch tễ
 • Xây dựng các luật biến đổi trong mô hình hoá phần mềm sử dụng ngôn ngữ biến đổi mô hình ATL
 • Tóm tắt văn bản kiểu tóm lược và kiểu trích rút

Giảng dạy

 • IT3040: Kĩ thuật lập trình
 • IT4501: Đảm bảo chất lượng phần mềm
 • IT4080: Nhập môn công nghệ phần mềm
 • IT3102: Lý thuyết và ngôn ngữ hướng đối tượng
 • IT6818: Mô hình hoá và phân tích phần mềm