ThS. Trương Thị Vân Thu

Chuyên viên hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Văn phòng Viện Công nghệ thông tin và truyền thông

Thạc sĩ (Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007)
Cử nhân (Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998)

Email: thuttv@soict.hust.edu.vn