Trần Thị Dung

Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm Máy tính

Thạc sỹ (Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Thái Nguyên, 2007)
Cử nhân (Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2003)

Email: dung.tranthi@hust.edu.vn (dungtt@soict.hust.edu.vn)