Tạ Minh Trí

Cán bộ Phục vụ giảng dạy, Trung tâm Máy tính

Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2018)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2015)

Email: tri.taminh@hust.edu.vn (tritm@soict.hust.edu.vn)