Phạm Thanh Liêm

Giám đốc, Trung tâm Máy tính
Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm Máy tính

Thạc sỹ khoa học (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1999)

Email: liem.phamthanh@hust.edu.vnliempt@soict.hust.edu.vn