Nhữ Thị Nga

Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm Máy tính

Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2004)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2001)

Email: nga.nhuthi@hust.edu.vn (ngant@soict.hust.edu.vn)