Nguyễn Tuấn Hải

Trợ lý Hợp tác doanh nghiệp & Truyền thông
Cán bộ phục vụ giảng dạy, Bộ môn Truyền thông & Mạng máy tính

Thạc sỹ (Kỹ thuật truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2014)

Kỹ sư (Điện tử – Viễn thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007)

Email: hai.nguyentuan@hust.edu.vn