Lê Thị Hoa

Cán bộ phục vụ giảng dạy, Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Thạc sỹ (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2014)
Cử nhân (Tin học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2000)

Email: hoa.lethi@hust.edu.vn (hoalt@soict.hust.edu.vn)