Lê Quốc Trung

Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm Máy tính

Thạc sĩ khoa học (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2004)
Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh, trường Đại học Hà Nội, 2003)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2002)

Email: trung.lequoc@hust.edu.vn  /  (trunglq@soict.hust.edu.vn)