Lê Huy Cường

Giám đốc, Trung tâm Mạng thông tin
Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm Máy tính

Thạc sĩ khoa học (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2001)
Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh, viện Đại học Mở Hà Nội, 2013)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2001)

Email: cuong.lehuy@hust.edu.vn /  (cuonglh@soict.hust.edu.vn)