Lê Bá Vui

Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Máy tính

Thạc sỹ (Xử lý thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2009)
Kỹ sư (Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007)

Email: vui.leba@hust.edu.vn, vuilb@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Xử lý tín hiệu
 • Máy học
 • Các hệ thống nhúng
 • Các ứng dụng di động

Các nghiên cứu quan tâm

 • Nhận dạng tiếng nói
 • Nhận dạng cảm xúc từ tiếng nói
 • Xây dựng ứng dụng dựa trên hệ thống nhúng

Giới thiệu

Lê Bá Vui là giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Máy tính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Lê Bá Vui đã nhận bằng kỹ sư ngành Kỹ thuật Máy tính vào năm 2007 và bằng thạc sĩ ngành Xử lý thông tin và truyền thông vào năm 2009 tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Lê Bá Vui theo học khoa học máy tính ở trường đại học Kyung Hee, Hàn Quốc từ năm 2010 đến 2015, và đã tham gia vào các dự án lớn do chính phủ Hàn Quốc tài trợ như Mining Mind, ITRC. Các nghiên cứu hiện tại bao gồm xử lý tín hiệu, máy học, các hệ thống nhúng, và internet vạn vật.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Oresti Banos, Claudia Villalonga, Jaehun Bang, Taeho Hur, Donguk Kang, Sangbeom Park, Thien Huynh-The, Vui Le-Ba, Muhammad Bilal Amin, Muhammad Asif Razzaq, Wahajat Ali Khan, Choong Seon Hong and Sungyoung Lee, “Human Behavior Analysis by Means of Multimodal Context Mining”, Sensors (SCIE, IF: 2.033), Vol.16, Issue 8, doi:10.3390/s16081264, 2016
 • Thien Huynh-The, Ba-Vui Le, Sungyoung Lee and Yongik Yoon, “Interactive Activity Recognition Using Pose-based Spatio-Temporal Relation Features and Four-Level Pachinko Allocation Model”, Information Science (SCI, IF: 3.364), Vol. 369, pp.317-333, 2016
 • Thien Huynh-The, Oresti Banos, Ba-Vui Le, Dinh-Mao Bui, Yongik Yoon and Sungyoung Lee, “Traffic Behavior Recognition Using the Pachinko Allocation Model”, Sensors (SCIE, IF: 2.245), Vol. 15, No.7pp.16040-16059, 2015

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT1110: Tin học đại cương
 • IT4785: Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động
 • IT4060, IT4069: Lập trình mạng
 • IT3270: Thực hành mạch logic
 • IT3280: Thực hành kiến trúc máy tính