Huỳnh Quyết Thắng

Phó Giáo sư, Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính và Thông tin, trường Đại học Kỹ thuật Varna, Bulgaria, 1996)
Kỹ sư và Thạc sỹ (Công nghệ Điện tử và Thông tin , trường Đại học Kỹ thuật Varna, Bulgaria, 1990)

Email: thanghq@soict.hust.edu.vn; thang.huynhquyet@hust.edu.vn
Web:  https://users.soict.hust.edu.vn/thanghq/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Kỹ thuật phần mềm
 • Tôi ưu đa mục tiêu
 • Phân tích và xử lý dữ liệu lớn

Các nghiên cứu quan tâm

 • Chất lượng phần mềm;
 • Kiểm thử phần mềm;
 • Các phương pháp và kỹ thuật xây dựng phần mềm
 • Quản trị dự án
 • Tối ưu đa mục tiêu
 • Xử lý và phân tích dữ liệu lớn

Giới thiệu

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông nhận học vị Tiến sỹ ngành Khoa học Máy tính và Thông tin tại Trường Đại học Kỹ thuật Varna, Cộng hoà Bulgaria năm 1996. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay bao gồm: chất lượng phần mềm, kiểm thử phần mềm, các phương pháp phát triển phần mềm, tối ưu hoá đa mục tiêu trong quản trị dự án, xử lý và phân tích dữ liệu lớn trong công nghệ phần mềm. PGS. Huỳnh Quyết Thắng đã công bố trên 80 bài báo trong cá tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước. PGS. Huỳnh Quyết Thắng là thành viên của ACM, IEEE, Hội Tin học Việt Nam (VAIP) và Hiệp Hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA)

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Bao Ngoc Trinh, Quyet Thang Huynh, Xuan Thang Nguyen, Nash Equilibrium model for conflicts in project management, Journal of Computer Science and Cybernetics, V.34, N.3 (2019), 1– DOI 10.15625/1813-9663/34/3/13095.
 • Nguyen Ngoc Tuan, Huynh Quyet Thang. Risk management in Agile software project iteration scheduling using Bayesian Networks. New Trends in Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Volume 303, 2018, pp. 596 – 606 (SOMET 2018), ISBN 978-1-61499-899-0, DOI: 10.3233/978-1-61499-900-3-596, SCOPUS Indexed.
 • Van-Quyet Nguyen, Quyet-Thang Huynh, Kyungbaek Kim. Estimating searching cost of regular path queries on large graphs by exploiting unit-subqueries. Journal of Heuristics (2018). https://doi.org/10.1007/s10732-018-9402-0. ISI, Q1 Journal, IF=1.129
 • Hoang-Nhat Do, Duc-Man Nguyen, Quyet-Thang Huynh, Nhu-Hang Ha Shinobi: A Novel Approach for Context-Driven Testing (CDT) Using Heuristics and Machine Learning for Web Applications. In: Duong T., Vo NS. (eds) Industrial Networks and Intelligent Systems. INISCOM 2018. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 257. Springer, Cham, ISBN 978-3-030-05872-2, pp. 86-102, DOI: 10.1007/978-3-030-05873-9_8, SCOPUS Indexed.
 • Vu Van Doc, Huynh Quyet Thang, Nguyen Trong Bach. Development of the Rules for Transformation of UML Sequence Diagrams into Queueing Petri Nets. In: Duong T., Vo NS. (eds) Industrial Networks and Intelligent Systems. INISCOM 2018. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 257. Springer, Cham, ISBN 978-3-030-05872-2, pp. 122-144, DOI: 10.1007/978-3-030-05873-9_11, SCOPUS Indexed.
 • Dien Tran Dinh, Thang Huynh Quyet, Khanh Tran Quoc. Model Transformation with OCL Integration in UWE. In FICTA2018: International Conference on Frontiers of Intelligent Computing: Theory and Applications, November 29-30, 2018. Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications – Proceedings of the 7th International Conference on FICTA (2018), Volume 1, pp.   SCOPUS Indexed.
 • Man D. Nguyen, Thang Q. Huynh and Hung T. Nguyen. Improve the Performance of Mobile Applications based on Code Optimization Techniques using PMD and Android Lint. Proceedings of 5th International Symposium, IUKM 2016, Da Nang, Vietnam, November 30 – December 2, 2016, pp. 343-356, LNAI 9978, Springer International Publishing AG 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-49046-5_29, ISBN 978-3-319-49046-5. SCOPUS Index.
 • Nguyen Hung-Cuong, Huynh Quyet-Thang. New NHPP SRM Based On Generalized S-Shaped Fault-Detection Rate Function. International Conference on Nature of Computation and Communication, November 24–25, 2014 Ho Chi Minh City, Vietnam. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Volume 144, Springer 2015, ISBN 978-3-319-15391-9, pp. 121-221. DOI 10.1007/978-3-319-15392-6_21. Series ISSN 1867-8211.  (Thomson ISI – Proceedings)
 • Thanh-Trung Pham, Xavier Défago, Quyet-Thang Huynh. Reliability prediction for component-based software systems: Dealing with concurrent and propagating errors. Journal of Science of Computer Programming, Volume 97, Part 4, 1 January 2015, ISSN 0167-6423, Pages 426–457. DOI: 10.1016/j.scico.2014.03.016, ISI, Q2 Journal, IF=0.79

Sách đã xuất bản

 • Huynh Quyet Thang. Software Engineering Economics. Bach Khoa Ha Noi Publishing Inc, 2016. ISBN ISBN 978-604-938-864-4

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Áp dụng mô hình cân bằng Nash và lý thuyết trò chơi trong giải quyết bài toán bài toán chuỗi cung ứng
 • Các kỹ thuật phát triển và kiểm thử các ứng dụng Web sử dụng biến đổi mô hình và ngôn ngữ ATL
 • Nghiên cứu một số thuật toán tối ưu kiểm soát rủi ro, xung đột trong lập lịch dự án phần mềm

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT5630 – Quản trị dự án
 • IT4520 – Kinh tế công nghệ phần mềm
 • IT3040 – Kỹ thuật lập trình