Trịnh Văn Loan

Phó Giáo sư, Bộ môn Kỹ thuật Máy tính

Doctor (Các hệ thống Điện tử, Viện Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble, France , 1992)
Dea (Các hệ thống Điện tử, Viện Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble, France , 1988)
Kỹ sư (Vô tuyến Điện tử, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1978)

Email: loantv@soict.hust.edu.vn
Web:  http://www.soict.hust.edu.vn/~loantv

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Xử lý tín hiệu
 • Xử lý tiếng nói
 • Các hệ thống nhúng

Các nghiên cứu quan tâm

 • Tổng hợp tiếng nói
 • Nhận dạng tiếng nói
 • Định danh thể loại âm nhạc
 • Học sâu

Giới thiệu

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Văn Loan là Giảng viên cao cấp, hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Các Hệ thống Điện tử tại Viện Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble, Cộng hòa Pháp vào năm 1992. Lĩnh vực nghiên cứu hiện nay của PGS. Trịnh Văn Loan bao gồm tổng hợp và nhận dạng tiếng nói, học sâu và định danh thể loại âm nhạc.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Corpus and Statistical Analysis of F0 Variation for Vietnamese Dialect Identification, Pham Ngoc Hung, Trinh Van Loan, Nguyen Hong Quang, Proceedings of the 3rd International Conference on Computer and Computing Science (COMCOMS 2015), pp 205-210
 • Building of Corpus for Vietnamese Dialect Identification, Phạm Ngọc Hưng, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Journal of Science and Technology Technical Universities, No 109, pp 49-55, 2015
 • PBX Autoresponder System for Information Lookup of Pupil Records, Nguyen Hong Quang, Trinh Van Loan, Bui Duy Chien, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 9622, Springer, 2016, pp 509- 518
 • Automatic Identification of Vietnamese Dialects, Phạm Ngọc Hưng, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Journal of Computer Science and Cybernetics, Volume 32 Number 1, 2016, pp 19-30
 • Statistical analysis of Vietnamese dialect corpus and dialect identification experiments, Pham Ngoc Hung, Trinh Van Loan, Nguyen Hong Quang, International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS), Volume 2 Issue 8, 2016, pp 255-266
 • So sánh một số phương pháp phân lớp dùng cho định danh ba ngôn ngữ Việt – Anh – Pháp, Lê Trung Hiếu, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Kim Khánh, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XIX “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (@2016), pp 336-34
 • GMM for Emotion Recognition of Vietnamese, Đào Thị Lệ Thủy, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Journal of Computer Science and Cybernetics, V33,N3, 2017, pp 229-246
 • Tổng hợp tiếng Việt có cảm xúc, Lê Xuân Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Đào Thị Lệ Thủy, Đinh Đồng Lưỡng, Tạp chí Các công trình Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Bưu chính Viễn thông, Tập V-3, Số 18 (38), 2017, trang 67-77
 • Ảnh hưởng của đặc trưng phổ tín hiệu tiếng nói đến nhận dạng cảm xúc tiếng Việt, Đào Thị Lệ Thủy, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Lê Xuân Thành, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR, 2017), pp 36-43
 • Phân lớp, định danh chèo và quan họ, Chu Bá Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR); Hà Nội, ngày 09-10/8/2018, DOI: 10.15625/vap.2018.0007, pp 395-493

Giải thưởng, khen thưởng

 • Giải thưởng bài báo tốt nhất cho bài báo “DSP-based Embedded System for Text-to-Speech Synthesis of Vietnamese”, Nguyễn Thành Kiên, Nguyễn Đức Thắng, Lê Thái Hòa, Trịnh Văn Loan tại Hội nghị Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương về Khoa học và Công nghệ Thông tin lần thứ 2, 2007, Hà Nội, Việt Nam.

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT4173: Xử lý tín hiệu số
 • IT4290: Xử lý tiếng nói
 • IT3136: Cơ sở thiết kế lôgic
 • IT7941: Các chủ đề tiên tiến trong xử lý tín hiệu số
 • IT3260E: Lý thuyết mạch lôgic
 • IT7931: Nhận dạng và tìm kiếm thông tin trong dữ liệu tiếng nói
 • IT4230: Kỹ năng giao tiếp