Nguyễn Thanh Nguyệt

Tổ trưởng Văn phòng, Văn phòng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông

Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1995)

Email: nguyetnt@soict.hust.edu.vn