CVC. Nguyễn Thị Hiền

Chuyên viên chính, Văn phòng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông
Giáo vụ các chương trình đặc biệt

Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1997)

Email: hiennt@soict.hust.edu.vn