Đinh Thị Thu Hương

Giáo vụ phối hợp, Văn phòng Viện Công nghệ thông tin và truyền thông

Cử nhân (Lưu trữ học và quản trị văn phòng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2013)

Email: huongdtt@soict.hust.edu.vn