Danh sách cán bộ

Danh sách cán bộ

———————

Danh sách các cán bộ mời giảng:

1. GVC.ThS. Dư Thanh Bình

  • Các môn giảng dạy: IT 3430: Kỹ thuật điện tử tương tự và số; IT4561: Kỹ thuật truyền thông điện tử; IT 3420: Điện tử cho CNTT; IT4160: Vi xử lý
  • Email: binhdt@soict.hust.edu.vn

2. GVC.ThS. Bùi Quốc Anh

  • Các môn giảng dạy: IT4200: Kỹ thuật ghép nối máy tính; IT4271: Hệ thống máy tính công nghiệp
  • Email: anhbq@soict.hust.edu.vn